Qoffy Content & Privacy

Qoffy Content

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Qoffy Coffee Concepts (hierna tezamen aangeduid als: “Qoffy Concepts”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Qoffy Concepts aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Qoffy Concepts. Qoffy Concepts kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Qoffy Concepts kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Qoffy Concepts garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Qoffy Concepts behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Links naar andere websites

Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Qoffy Concepts is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Onze diensten zijn in beginsel niet gericht op personen onder de 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar en blijkt uit onze uitingen dat diensten wel aan jou worden aangeboden, dan is gebruik daarvan slechts toegestaan onder toezicht en na toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor die persoon onder de 18 draagt.


Qoffy Privacy

Qoffy Concepts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw gegevens zijn jouw gegevens dus die houdt Qoffy privé.


Verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens op deze Qoffy website is: 

Qoffy Coffee Concepts
De Greune 23
7483 PH Haaksbergen
BTW NL850558281B01
KVK 52699684
085 - 047 52 75
info@qoffy.nl


Samenvattend

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De belangrijkste zijn: met onze klanten te kunnen communiceren, bestellingen te kunnen verwerken, garantie en service-vragen correct af te kunnen wikkelen en om relevante advertenties te tonen en aanbiedingen kenbaar te kunnen maken.

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Die rechten zijn opgenomen in deze verklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Welke gegevens verwerken wij?

 • De volgende (categorieën van) persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
 • adres- en/of contactgegevens: zoals naam, woon-, bezorg- en/of factuuradres en andere contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail en telefoongegevens);
 • identificatiegegevens: geslacht, jouw geboortedatum en -plaats, gegevens over jouw IP-adres;
 • bestelgegevens en voorkeuren: zoals gegevens die betrekking hebben op (eerdere) diensten/producten die zijn afgenomen van ons, de daarbij gekozen opties en voorkeuren en de daarover uitgewisselde informatie (zoals ook een klant-ID, klantnummer, gebruikersnaam, inloggegevens en opgegeven voorkeuren en interesses, klantenkaarten, gegevens betreffende cadeaubonnen) en contacten met de klantenservice;
 • e-mail en telefoongesprekken met ons: zoals e-mail correspondentie, telefoongesprekken, en opnames van communicatie met ons (in overeenstemming met toepasselijk recht);
 • gegevens betreffende jouw ervaringen, voorkeuren en gedrag: zoals gegevens verkregen uit beoordelingen, klantonderzoeken, prijsvragen of verzameld door geplaatste cookies over jouw gedrag en voorkeuren op onze website(s) (zoals een verlanglijst, taalinstellingen, gebruikte browser en cookievoorkeuren);
 • financiële gegevens: zoals gegevens over de financiële instrumenten waarin u handelt, effecten, (spaar)rekeningen en/of hypotheken. Inkomensgegevens, gegevens met betrekking tot onroerend goed en andere financiële data die nodig zijn voor het leveren van onze diensten, waaronder ook kan worden begrepen een onderzoek naar kredietwaardigheid bijvoorbeeld ingeval van achteraf betalen;
 • gegevens om fraude tegen te gaan: zoals geluidsopnamen van telefoongesprekken met de helpdesk (hierover word je van te voren geïnformeerd);
 • gegevens opgegeven bij sollicitaties.
 • zoekopdrachten op onze website worden niet bewaard. 


Deze gegevens gebruiken wij om:

 1. De overeenkomst tussen jou en Qoffy juist te kunnen uitvoeren 
 2. Na jouw toestemming, jou (tijdig) te kunnen informeren en/of marketing te kunnen voeren 
 3. Te voldoen aan wettelijke verplichtingen (waaronder de Drank- en Horecawet en fiscale verplichtingen)
 4. Vanuit gerechtvaardigd belang, zoals: 
 • ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden en ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers, onze klanten en hun wensen;
 • ons belang om onderzoeken en analyses uit te voeren en de dienstverlening te optimaliseren;
 • het voeren van procedures;
 • het onderzoeken van doeltreffendheid van beveiligingsmiddelen.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Qoffy bewaart jouw persoonsgegevens niet lager dan noodzakelijk. Boekhoud-/belastingtechnisch hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar na de laatste transactie. Jouw IP adres wordt tot maximaal 12 maanden na jouw laatste websitebezoek bewaard. Je mag altijd een overzicht opvragen van de bewaarde persoonsgegevens. 


Delen met derden van persoonsgegevens:

Jouw gegevens worden niet gedeeld, verhuurd of verkocht aan derden.

Partijen met wie wij samenwerken en door wie persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn onder meer de volgende: overheidsinstanties, medewerkers, betalingsbedrijven, webshops en printbedrijven, bezorgpartners, leveranciers, ondersteuning in het kader van advertentie- en marketingcampagnes, klantonderzoek en review-partners, productondersteuning, andere ondernemingen binnen ons concern, IT-dienstverleners, zoals voor het hosten en onderhoud van de websites, juridische ondersteuning, andere externe dienstverleners en adviseurs.

Wij kunnen ook zonder jouw specifieke toestemming, jouw gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen of om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van ons te garanderen. Indien daartoe aanleiding bestaat, kunnen wij je (laten) vragen om een legitimatiebewijs te tonen om aan te tonen dat je ouder dan 18 jaar bent.

Wij kunnen jouw gegevens wel delen met derden ingeval van een fusie, splitsing, overname of andere wijziging waarbij wij betrokken zijn.

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?

Je bent verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken. Wanneer je die gegevens niet aan ons wenst te geven, dan kunnen wij de overeenkomst/bestelling namelijk niet met jou aangaan/accepteren en kunnen we de overeenkomst/bestelling niet uitvoeren

We hebben daarnaast ook bepaalde gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onder meer de Drank- en Horecawet en Belastingdienst.


Welke rechten heb je?

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heb je meerdere rechten. Hieronder worden die rechten weergegeven:

 • je mag altijd aan ons een overzicht vragen van de persoonsgegevens, die wij hebben verzameld en daarvan -binnen de wettelijke kaders- een afschrift verzoeken (recht op inzage);
 • Indien jouw persoonsgegevens door ons onjuist en/of incompleet in de administratie zijn verwerkt, dan kun je vragen om deze gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen (recht op correctie);
 • Indien je niet wilt dat wij bepaalde gegevens hebben geregistreerd, dan kun je verzoeken deze gegevens te verwijderen (recht op wissen dan wel ‘het recht om vergeten te worden’);
 • Je hebt de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan wel het gebruik hiervan te beperken (recht op beperking);
 • Je kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens (recht van verzet);
 • Je kunt aan ons verzoeken om persoonsgegevens door te geven aan derden (recht op overdracht);
 • Indien wij van een derde persoonlijke gegevens over jou ontvangen en die persoonsgegevens verwerken, dan informeren wij jou -op verzoek- over de bron waaruit deze informatie is ontvangen.

Het doen van een verzoek als hierboven genoemd kan tot gevolg hebben dat het recht op toegang tot aangeschafte producten of diensten vervalt, zonder recht op terugbetaling.

Aan een verzoek hoeft overigens niet te worden voldaan indien 1) wij een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang daarbij hebben of 2) medewerking aan dat verzoek door ons op een andere wettelijke grondslag geweigerd kan worden.

De meeste van jouw persoonsgegevens vind je terug in jouw eigen Qoffy-account. Je kunt daar inloggen en ook jouw gegevens zelf aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in jouw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

In commerciële e-mailberichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden voor het ontvangen van die berichten.


Beveiliging en datalekken

Een datalek is – kort gezegd – iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor deze vernietigd, verloren, ongeoorloofd verstrekt, doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt worden.

Een datalek kan per ongeluk ontstaan, bijvoorbeeld het doorzenden van klantgegevens aan de verkeerde ontvanger, maar kan ook met opzet ontstaan. In het laatste geval kan gedacht worden aan het buitmaken van persoonsgegevens door een hacker of het kopiëren van een database met persoonsgegevens door een werknemer die uit dienst treedt.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen met als doel datalekken te voorkomen.

Genomen maatregelen zijn onder meer:

 • SSL/TLS verbindingen voor websites;
 • dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan bescherming van persoonsgegevens;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring.

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat op enig moment er toch sprake is van een datalek. Wij zijn verplicht om een registratie bij te houden van alle datalekken en kunnen daarop door de Autoriteit Persoonsgegevens worden aangesproken. Daarnaast zijn wij verplicht om een datalek binnen gestelde termijnen gemotiveerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.


Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met Qoffy

Mailen: helpdesk@qoffy.nl
Schrijven: Qoffy Coffee Concepts,De Greune 237483 PH Haaksbergen, t.a.v. webmaster Qoffy

Wanneer je niet tevreden bent over hoe Qoffy omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Toggle Nav Zorgeloos genieten